Saamaka gemeenschap bereidt zich middels strategische bijeenkomst voor op goed bestuur van het grondgebied

 Saamaka gemeenschap bereidt zich middels strategische bijeenkomst voor op goed bestuur van het grondgebied

Suriname - 16 november, 2022

Start: 11 november 2022
End: 11 november 2022

Van 16-18 November werd in het resort Menimi te Boven Suriname een strategische bijeenkomst georganiseerd door Vereniging van Saamaka Gezagsdragers (VSG) en Tropenbos Suriname.

Van 16-18 November werd in het resort Menimi te Boven Suriname een strategische bijeenkomst georganiseerd door Vereniging van Saamaka Gezagsdragers (VSG) en Tropenbos Suriname.
Aan deze bijeenkomst namen deel vertegenwoordigers uit de 12 stammen (Lo’s) van de Saamaka gemeenschap, vertegenwoordigers van de VSG, Saamaka jongeren, een platform van traditionele leiders van Brokopondo, vertegenwoordigers van KAMPOS, en vertegenwoordigers van de Sara kreek.
De formele opening geschiedde middels een cultureel optreden van een lokale Seketi groep en vervolgde met een speech van consultant Hugo Jabini die het doel van de samenkomst (met ondersteuning van TBS en TBI ) benadrukte. Ook belichte hij de kennis verkregen uit een Regionale Uitwisseling welke plaatsvond te Colombia, in augustus 2022* https://www.tropenbos.sr/news/360/territorial+rights+and+sustainable+forest+management+%E2%80%94+the+saamaka+tribe+in+suriname+learns+from+indigenous+communities+from+bolivia+and+colombia

Hoofd Kapitein Wazen Eduards, sprak zijn dankbaarheid uit over de aanwezigen die vanuit verschillende dorpen bijeen zijn gekomen om ontwikkeling voor hun leefgebied te stimuleren. ‘Er zijn gasten overgekomen die ons kennis zullen bijbrengen over de juiste wijze om de doelen te behalen. Laten wij ons openstellen om deze kennis te ontvangen.’
Kapitein Stiefen Petrusi, voorzitter van het Stichtingsbureau van de VSG bracht het volgende naar voren: ‘als Saamaka gemeenschap willen wij onze collectieve grondenrechten erkend zien. Waar in het verleden mondelinge afspraken werden gemaakt, hebben we nu geleerd om zaken schriftelijk vast te leggen. Gezamenlijk, jong en oud, mannen en vrouwen, moeten wij ernaartoe werken om onze collectieve landgebruiksrechten te realiseren.’

Joost van Montfort, de nieuwe directeur van Tropenbos International benadrukt het belang van klimaatsverandering op het bos. Het is belangrijk dat vanuit de doelgroep goede oplossingen worden aangekaart. Middels de inzet van het Tropenbos Suriname team, wil Tropenbos International deze oplossingsmodellen ondersteunen.
Om het bewustzijn over de juiste stappen ter verkrijging van landgebruiksrechten te vergroten, werd door Pablo Ramos van de Pontifícia Universidad Javeriana van Bogotá, Colombia, een presentatie verzorgd. De presentatie belichtte onder andere de fase van het proces waar Suriname zich in vergelijking met andere Zuid Amerikaanse landen bevindt.

In Colombia zijn 34,1% van de inheemse grondenrechten erkend versus 5,1% van de rechten van Afro Colombianen. Hoewel er vooruitgang is in deze ontwikkeling, is er weinig land beschikbaar en moet er nog een lange weg worden afgelegd. Een veel voorkomend probleem is dat een kleine groep over veel eigendomsgrond in vergelijking met de Inheemsen en Afro-Colombianen deze groep. Wil men in Colombia beschikken over collectief eigendom (rechten op grond) dan moet er een goed uitgewerkt ontwikkelingsplan voor het gebied worden aangeboden.
In zo een ontwikkelingsplan moeten de wetten die ondersteunend zijn aan het verkrijgen van grondenrechten worden opgenomen. Wil men het land en de gebruiksrechen toegewezen krijgen, dan moet een duurzame aanpak gericht op klimaatslimme praktijken worden nagestreefd.

Decreto 1745 de 1995.jpg

Voor Colombia is het Decreto 1745 in het jaar 1995 bekrachtigd. Dit houdt in dat op grond van hoofdstuk III van wet 70 uit 1993, de procedure voor erkenning van het recht op collectief eigendom van ‘ Lands of the Black Communities’ is aangenomen waardoor andere bepalingen ( vooraf genomen besluiten over het land, overeenkomsten en/of verleende vergunningen) worden uitgevaardigd.

In vergelijking met Chili, Bolivia en Equador staat Suriname in een gunstige positie voor wat betreft de erkenning van grondenrechten voor Afro nazaten. In de eerdergenoemende landen is de discussie nog niet eens aan de orde.

La Ruta.jpg
La Ruta - de roadmap naar collectieve grondenrechten

Pablo Ramos gaf een uiteenzetting van de verschillende stappen om te komen tot een structuur voor het bereiken van toewijzing van grondenrechten. Om te geraken tot de ontwikkeling van een eigen roadmap werden de deelnemers in vier groepen verdeeld bestaande uit traditioneel leiderschap (waaronder vrouwelijke leiders), Saamaka jongeren en een begeleider voor assistentie. Na de brainstormsessies presenteerden de groepen hun resultaten waarbij diverse kernwaarden naar voren kwamen zoals: eenheid en een goede onderlinge verstandhouding, vastleggen van afspraken, verbeterde dialoog met de overheid, ondersteuning aan de VSG en betrokkenheid van vrouwen en jongeren.

VSG_menimi6.jpg

 

Een presentatie van Mr. Patricia Meulenhof over de status van de conceptwet grondenrechten maakte ook deel uit van het programma. De eerste conceptwet is na gesprekken met Saamaka en Inheemse gemeenschappen en doorlichting door een team juristen doorgestuurd aan het kabinet van de President. Er is gewerkt aan een tweede conceptwet en het verschil met de eerste is dat de samenstelling van cultuur, de traditionele rollen in het tweede concept is weggelaten wegens technische overwegingen.. In de huidige conceptwet wordt rekening gehouden met de diversiteit en besluitvorming van het traditioneel gezag. De collectieve eigendomsrechten (het gebruik van natuurlijke hulpbronnen) zijn anders dan in de wet opgenomen in relatie tot het Saamaka vonnis van 2015, Kaliña vonnis en het Moiwana vonnis - 1986). Ook moeten in de tweede conceptwet natuurwetten nader worden bekeken, de nadruk is vooral gelegd op flora en fauna, minder op de factor mens.

In Suriname is de procedure voor wetgeving zeer complex omdat er veel zaken in acht moeten worden genomen bij de ontwikkeling van wetten. De tweede conceptwet is ingediend bij de Raad van Minsiters en doorgestuurd aan de President. Na goedkeuring door de President is dit doorgestuurd naar de staatsraad die de pros en contras van de gemeenschappen in relatie tot de wet nader zal bekijken. Het verkrijgen van institutionele versterking van zowel de overheid als de gemeenschappen om een goed fundament te vormen voor goedkeuring van de grondenrechtenwet is de weg vooruit.
Bewustmaking over de landgebruiksrechten (toepassing van Free Prior Informed Consent- FPIC) moet worden gecontinuëerd zodat het op een breeder vlak door de gemeenschap kan worden gedragen. Om dit te ondersteunen moet duidelijk zijn: wat de rol is van het traditioneel gezag, en wat het verschil is tussen tradities en gewoonten binnen de besluitvorming met betrekking tot het gebruik van het gebied door derden.

VSG_Menimi5.jpg

 

Na de presentatie van Mr. Meulenhof werd overgegaan tot groepsessies om aan de hand van de verkregen informatie een stappenplan uit te werken. Deze werden meteen gepresenteerd.
Rudi van Kanten, directeur Tropenbos Suriname merkte op dat uit de brainstormsessies is gebleken dat veel zaken voor het komen tot een roadmap reeds aanwezig zijn. Vanuit het working landscape programma zal TBS met ondersteuning van haar partners het werk voortzetten.

Ter afsluiting van de driedaagse activiteit motiveerde Hoofd Kapitein Wazen Eduards, tevens voorzitter van de VSG, de gemeenschap zich nu reeds voor te bereiden in aanloop naar de goedkeuring van de wet. ‘ Wij hebben als visie dat in 2023 deze wet wordt goedgekeurd dus moet de voorbereiding nu geschieden. Dank aan een ieder, ook degenen die van ver zijn afgereisd om deel te nemen aan dit lijvige programma.’

 After the presentation of Mr. Meulenhof proceeded to group sessions to develop a step-by-step plan based on the information obtained. These were presented immediately.
Rudi van Kanten, director of Tropenbos Suriname, noted that the brainstorming sessions showed that many things for arriving at a roadmap are already in place. TBS will continue the work from the working landscape program with the support of its partners.

To conclude the three-day activity, Head Captain Wazen Eduards, also chairman of the VSG, motivated the community to prepare now towards the approval of the law. ' We have the vision that this law will be approved in 2023, so preparations must take place now. Thanks to everyone, including those who traveled from afar to participate in this program.'