Boekpresentatie "Duurzaam beheer van tropische regenwouden - Het CELOS-beheersysteem"

Boekpresentatie "Duurzaam beheer van tropische regenwouden - Het CELOS-beheersysteem"

Suriname - 24 november, 2011

Op 20 januari 2012 zal een boek met bijdragen van 25 auteurs over de ervaringen van het CELOS-beheersysteem worden uitgebracht als resultaat van een Tropenbos Suriname-project in samenwerking met het Centrum voor Landbouwonderzoek in Suriname (CELOS) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en met medefinanciering van WWF-Guianas.

De hoofdsponsor van de boeklancering is de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden. Het boek vertelt in het kort de geschiedenis van de bosbouw in Suriname en enkele andere tropische landen. Het vertelt hoe onderzoek naar bosbeheer in Suriname heeft geleid tot de ontwikkeling van een potentieel duurzaam bosbeheersysteem, waarbij een oogst- en een teeltsysteem is geïntegreerd. Het documenteert ook de lange termijn effecten van de toepassing van dit systeem zoals blijkt uit een groot deel van het onderzoek in proefbossen van CELOS in Suriname. Deze informatie bevat het bewijs om de potentie van het CELOS-beheersysteem te bepalen als een model voor andere systemen voor duurzaam beheer van tropische bossen in Suriname en daarbuiten, voornamelijk in andere Latijns-Amerikaanse landen in de regio met soortgelijke bossen.

Het CELOS beheersysteem werd in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld door onderzoekers van het ’s Lands Bosbeheer en de (toenmalige) Landbouwuniversiteit van Wageningen als een vorm van duurzaam bosbeheer waarin natuurlijke regeneratie van commerciële houtbomen een belangrijk kenmerk was. Experimenten werden gedaan op de locaties van CELOS in Mapane en Kabo in het district Para. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, werd een overeenkomst gesloten tussen WUR en de toenmalige Universiteit van Suriname (tegenwoordig Anton de Kom Universiteit van Suriname) om een bosbeheersysteem voor de duurzame productie van hout te ontwikkelen.

Wetenschappers en studenten waren betrokken bij de experimenten om verschillende aspecten van de natuurlijke en behandelde bossen te bestuderen. Vele inventarisaties, metingen, monitoring van tellingen en veel aanvullend onderzoek werden uitgevoerd en een schat aan belangrijke gegevens werd verzameld. In 1983 zorgden politieke ontwikkelingen voor de onderbreking van deze onderzoeksactiviteiten voor een aantal jaren. In de tweede helft van de jaren negentig werden de activiteiten hervat, met minder intensiteit.
De resultaten van de onderzoeksprojecten zijn gerapporteerd in vier proefschriften, vele MSc-scripties, een aantal publicaties in vakbladen en boeken, en veel interne rapporten. Ze zijn echter nooit geïntegreerd in een uitgebreide publicatie waarin de tot nu toe verkregen resultaten worden geëvalueerd.

In de afgelopen decennia is de belangstelling voor en het belang van reduced impact logging (minder destructieve houtkap) en duurzaam bosbeheer sterk toegenomen, en de interesse in het CMS groeide ook, zowel in Suriname als in andere Latijns-Amerikaanse landen. Aangezien de documentatie over dit systeem zo wijdverspreid was, is het moeilijk gebleken om snel een adequaat overzicht te krijgen van het nut van het systeem. Er was een duidelijke behoefte aan een synthese, die een beschrijving van de CMS-principes, het onderliggende oogstmodel en de bijbehorende bosbouwkundige behandelingen samenbrengt, evenals een evenwichtige beoordeling van de lange termijn effecten op de bosbouwkundige en ecologische dynamiek en biologische waarde van de beheerde bossen, zoals blijkt uit de verschillende studies die zijn uitgevoerd in de proefbossen.

Het boek "Duurzaam beheer van tropische regenwouden: het CELOS-beheersysteem" combineert de theoretische basis van het systeem en de praktische resultaten zoals blijkt uit uitgebreid en langdurig experimenteel werk in de proefbossen. De informatie zal direct beschikbaar zijn voor een groot lezerspubliek, voor degenen die werkzaam zijn in het bosbouw en bosbeleid, en voor degenen die slechts een algemeen interesse hebben in tropische bossen. Deze ecologische, bosbouwkundige en praktische kennis maakt evaluatie van het CMS mogelijk in termen van huidige concepten en beleid voor tropische bossen en tropische bosbouw, inclusief de belangrijke ontwikkelingen op deze gebieden sinds de VN conferentie in Rio de Janeiro (1992), de invoering van boscertificeringsnormen en de ontwikkelingen rondom REDD(+). Het boek zal beschikbaar zijn na de lancering in januari 2012.