Capaciteitsverbetering voor een efficiënte inventarisatie van koolstofvoorraden in bossen

Suriname

Capaciteitsverbetering voor een efficiënte inventarisatie van koolstofvoorraden in bossen

Suriname heeft aangegeven bereid te zijn om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het UNFCCC-besluit waarin de landen worden opgeroepen zich voor te bereiden op en uitvoering te geven aan activiteiten die verband houden met de verbetering van koolstofvoorraden in bossen en het vermijden of verminderen van emissies door ontbossing en bosdegradatie (REDD), die goed zijn voor ongeveer 15% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot.

 

Dit vereist adequaat opgeleid personeel en de nodige uitrusting van bestaande relevante instituten, en de implementatie van een methodologie voor het beoordelen van koolstofvoorraden in bossen samen met de monitoringprocedures.

In de beginfase hadden de medewerkers van instellingen en mensen die betrokken waren bij Forest Carbon Assessment en Monitoring onder toezicht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) training in het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens, nodig. Ook waren er geen uniforme protocollen voor metingen, bemonstering en analyse. Evenzo was er geen consistente terminologie in vegetatie en bodembeschrijving.

Het ministerie van RGB is van plan een Forest Carbon Unit op te zetten. Een belangrijke stap in dit proces is om kennis te maken met de beoordeling van koolstofvoorraden in bosplots. Dit project bestond uit de opleiding van personeel van RGB, zijn partnerinstellingen de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en het Nationaal Herbarium (BBS) en personeel van particuliere, gecertificeerde houtkapbedrijven (Suma Lumber Ltd. en E-Timber Ltd). Het personeel werd getraind in het ontwerp en de inrichting van percelen, het verzamelen van bovengrondse en bodem biomassagegevens, analyse van deze gegevens over organische inhoud en berekening van koolstof. De training werd gegeven door Aidenvironment, die ook de veldprotocollen voorbereidde.
Dit project heeft bijgedragen aan:
• capaciteitsopbouw van het ministerie van RGB, de instituten van SBB, CELOS, BBS en twee particuliere bedrijven;
• versterking van de instituten met veld- en laboratoriumapparatuur om veldwerk uit te voeren en monsters te analyseren;
• ontwikkeling van een geschikte methodologie voor de beoordeling van koolstofvoorraden.

Looptijd

2010 - 2011

Doelstelling

Het doel van dit project was het vergroten van de capaciteit van het ministerie van RGB en zijn partnerinstellingen om de regering van Suriname te ondersteunen bij het uitvoeren van een 'Forest Carbon Assessment'. De algemene lange termijn doelstelling van het project was het opzetten van een systeem voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV) als onderdeel van een nationale REDD+ strategie.