Participatieve driedimensionale mapping in het Boven Suriname riviergebied

Suriname

Participatieve driedimensionale mapping in het Boven Suriname riviergebied

Het Boven Suriname riviergebied is een van de dichtstbevolkte riviergebieden in het achterland. Dit beboste gebied is een productief landschap dat ecosysteemgoederen en -diensten levert voor het levensonderhoud van zijn inwoners, evenals grote gebieden van habitat voor biodiversiteit en zoetwaterbronnen.

 Bijna 60 dorpen van de Saamaka-stam (ongeveer 17.000 mensen), die een lange geschiedenis en culturele traditie hebben, bewonen het Boven Suriname riviergebied. Voor hun levensonderhoud zijn ze afhankelijk van dit productieve landschap, dat wordt gevormd door een mozaïek van landgebruik, zoals zwerflandbouw, kleinschalige houtkap en natuurtoerisme. Samen met de ontwikkeling van het land, zal de wegeninfrastructuur worden verbeterd en dit zal andere commerciële landgebruiken zoals houtkap, mijnbouw en landbouw met zich meebrengen. De verschillende landgebruiken kunnen conflicten tussen mensen en ook degradatie van het bos veroorzaken. De uitdaging in een dergelijk scenario is om een duurzaam productief landschap te plannen en te realiseren.

Een goed begrip van de sociaalecologische dynamiek van het gebied is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een duurzaam productief landschap. Dit kan het beste worden gedaan in samenwerking met de lokale gemeenschappen die het gebied al vele jaren bewonen. Tropenbos Suriname ontwikkelt samen met de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG) een project om deze informatie te verzamelen via een participatief proces dat bestaat uit: 1) Uitwerking van een participatieve driedimensionale (3D) kaart vergezeld van een gedetailleerde kaart, 2) beoordeling van de ecosysteemdiensten, waaronder biodiversiteit, 3) raadplegingen van belanghebbenden en 4) participatieve modellering van scenario's. De geproduceerde informatie kan waardevolle input leveren voor de dorpen, de overheid, privébedrijven en maatschappelijke organisaties om toekomstige ontwikkelingsplanning op zowel lokaal als nationaal niveau na te streven.

Uiteindelijk wordt verwacht dat de lokale Saamaka-bevolking zowel een 3D-model als gedetailleerde kaarten van hun gebied zal hebben, vergezeld van een verhalend rapport over de manier waarop zij het gebied gebruiken en de huidige toestand van de ecosysteemdiensten. Ze zullen betere inzichten en begrip hebben van het gebied waar ze wonen en kunnen dit aan buitenstaanders uitleggen. Alle belanghebbenden die bij het gebied betrokken zijn, zullen beschikken over een ondersteunende tool voor gecoördineerde, degelijke ruimtelijke ordeningsplanning die de instandhouding van de biodiversiteit ten goede komt en een basis biedt voor duurzame ontwikkeling.

Het project wordt gefinancierd door het UNDP Small Grants-programma van Suriname.

Looptijd

mei 2015 - april 2016

Doelstelling

Het hoofddoel van het project is om een 3D-model en een gedetailleerde kaart van het Boven Surinameriviergebied (van het dorp Adawai tot het dorp Botopasi) te ontwikkelen, vergezeld van een verhalend rapport over de huidige voorwaarden van ecosysteemdiensten en de manier waarop de lokale bevolking hierop en op scenariomodellering vertrouwt.